Acties
  •  
    KVPH
    Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo.
    1945-1994
    Ingekomen stukken; notulen van bestuursvergaderingen en fractievergaderingen; presentielijsten; stukken betreffende confessionele samenwerking, vorming van het CDA en van het CDA gewest Twente; reglementen; stukken betreffende verkiezingen; werkstukken, rapporten en correspondentie van werkgroep KVP, afdeling Centrum. Het archief loopt door tot in de jaren tachtig en bevat derhalve ook archivalia van de afdeling Hengelo van het CDA.