Acties
  •  
    LCKA
    Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie
    1867-1997
    In het archief bevindt zich materiaal van de KA, de Actie "Voor God" en De Horstink. Daarnaast archiefstukken die te maken hebben met nevenfuncties van personen werkzaam bij KA. Voorts bevat het archief stukken over de Bisschoppelijke Vastenacties en het Pastoraal Concilie, waarbij de Actie "Voor God" een rol speelde. Inhoud: vergaderstukken van de Landelijke Leiding, het dagelijks bestuur, het Landelijk Centrum en de diocesane hoofdbesturen; stukken betreffende het landelijk secretariaat en de diocesane secretariaten; correspondentie; knipselalbums; oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement; financiële stukken; stukken betreffende de werkzaamheden en de organisatie in de afzonderlijke bisdommen; stukken betreffende diverse commissies; stukken betreffende acties; stukken betreffende katholieke lectuurvoorziening; stukken betreffende de beroepskerstening; stukken betreffende huwelijk en gezin; stukken betreffende het missiewerk.